algemene voorwaarden

van waarde » algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Waarde


Van Waarde, praktijk voor relatie en rouw
Gevestigd te Oss
KVK-nummer: 78078970

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Van Waarde, praktijk voor relatie en rouw.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer, c.q. Van Waarde, praktijk voor relatie en rouw opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
  • Opdrachtnemer: Van Waarde, praktijk voor relatie en rouw.
  • Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
  • Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
  • Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.


Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele andere inkoop-of algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
2.5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
2.6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Opdrachtnemer is bevestigd.
3.2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten, indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
4.2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij het recht om –in overleg met Opdrachtgever –bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
4.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever inrekening te brengen.
4.4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding, tenzij Opdrachtgever valt aan te merken als consument. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
4.5. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 5: Geheimhouding en Privacy

5.1. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever, Deelnemer of uit andere bron heeft verkregen.
5.2. Gesprekken tussen Opdrachtnemer, de Opdrachtgever en Deelnemer worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever of de Deelnemer is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, tenzij de Deelnemer hiervoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

6.1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem –in het kader van de Overeenkomst –aan Opdrachtgever en/of Deelnemer verstrekte of in het kader van de overeenkomst gebruikte diensten en producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
6.2. Opdrachtgever en/of Deelnemer mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze diensten en/of producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
6.3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers dan wel Deelnemers.

Artikel 7: Honorarium en kosten

7.1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst dan wel per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
7.2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW), alsmede exclusief reis-en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
7.3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft, wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald.
7.4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 8: Betaling

8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
8.2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te verhogen met administratiekosten die 10% bedragen van de openstaande facturen.
8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.4. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
8.5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.6 Artikel 8.2 is niet van toepassing op particulieren. In de plaats hiervan geldt dat de particulier in verzuim is vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Opdrachtnemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de particulier de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

Artikel 9: Incassokosten

Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Deelnemer slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
10.2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of Deelnemer beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever dan wel Deelnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
10.4. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever dan wel Deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en geleden schade op deze derden te verhalen.
10.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel Deelnemer geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
10.6. Opdrachtnemer ofwel door hem in te schakelen coaches of derden die belast worden met het begeleiden van Deelnemers, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de Deelnemer beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Deelnemer dreigende schade, in welke vorm dan ook. Indien de Deelnemer enige schade zou oplopen, is Opdrachtnemer dan wel door hem in te schakelen coaches of derden daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
10.7. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
10.8. Indien Opdrachtgever en/of Deelnemer een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden

11.1. De Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de e-maildatum.
11.2. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij - ook zonder te annuleren – geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.
11.3. Annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden dient -ongeacht de reden van annulering-tenminste vijf werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteiten te geschieden, waarbij de ontvangstbevestiging door de Opdrachtnemer leidend is. Bij annulering binnen vijf werkdagen zullen de betreffende kosten in rekening worden gebracht.
11.4 Annulering van een enkel gesprek door de Deelnemer dient -ongeacht de reden van annulering-tenminste 24 uur van tevoren te geschieden, waarbij de ontvangstbevestiging door de Opdrachtnemer leidend is. Bij annulering binnen 24 uur zullen de betreffende kosten 100% in rekening worden gebracht, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst

12.1 Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
12.2 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie van de gemaakte kosten.
12.3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen, indien de andere partij in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 13: Geschillenbeslechting

13.1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever dan wel Deelnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
13.3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de rechter te Oost-Brabant bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Oss, april 2024